ความหนักเบา

ภาษาอังกฤษ


n weight
ความหมายเหมือนกับ: น้ำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: gravity , heaviness
ตัวอย่างประโยค: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง