ความสูญเปล่า

ภาษาอังกฤษ


n waste
คำอธิบาย: การเสียไปโดยปราศจากสิ่งตอบแทน
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่สังคมจะช่วยลดความสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษาของชาติ