ความสุกใส

ภาษาอังกฤษ


n ray
ความหมายเหมือนกับ: รัศมี , แสงสว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: light , splendour , brightness , clearness , lustre
n brightness
ความหมายเหมือนกับ: ความรุ่งเรือง , ความสดใส
คำที่เกี่ยวข้อง: prosperity , progress , brilliance
n spark
ความหมายเหมือนกับ: ความสว่างไสว , ความแวววาว
คำที่เกี่ยวข้อง: flash , sparkle , shine