ความสำเร็จ

ภาษาอังกฤษ


n victory
ความหมายเหมือนกับ: ชัยชนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: conquest , win , triumph , success
คำตรงข้าม: ความพ่ายแพ้
n achievement
คำที่เกี่ยวข้อง: success
n achievement
ความหมายเหมือนกับ: ผลสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplishment , success
n success
ความหมายเหมือนกับ: ผลสัมฤทธิ์ , การบรรลุผล
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplishment , achievement , attainment
n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความงอกงาม
คำที่เกี่ยวข้อง: success , achievement
n effect
ความหมายเหมือนกับ: ผลสำเร็จ , ผลที่เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: success , effectiveness
n success
คำที่เกี่ยวข้อง: achievement , accomplishment
n achievement
ความหมายเหมือนกับ: การบรรลุ
คำที่เกี่ยวข้อง: success , attainment
n achievement
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplishment , success
n achievement
คำที่เกี่ยวข้อง: accomplishment , success

คำที่มี "ความสำเร็จ" ในคำ


ประสบความสำเร็จ v succeed
ความหมายเหมือนกับ: ประสบผลสำเร็จ , ประสบผล , บรรลุผล
ตัวอย่างประโยค: เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

ไม่ประสบความสำเร็จ v fail
ความหมายเหมือนกับ: ล้มเหลว

การประสบความสำเร็จ n achievement
ความหมายเหมือนกับ: การประสบผลสำเร็จ , การสำเร็จค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top