ความสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n importance
ความหมายเหมือนกับ: จุดสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: emphasis , significance
ตัวอย่างประโยค: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ