ความสัมพันธ์ทางสังคม

ภาษาอังกฤษ


n social relationship