ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ


n culture relativity
ตัวอย่างประโยค: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจะต้องควบคู่ไปด้วยความ สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางจิตใจในลักษณะระหว่างตัวบุคคลโดยตรง