ความสมานฉันท์

ภาษาอังกฤษ


n agreement
คำอธิบาย: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี , ความพร้อมเพรียง
คำที่เกี่ยวข้อง: conformity
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ