ความสงสาร

ภาษาอังกฤษ


n pity
คำอธิบาย: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นใจ , ความเห็นอกเห็นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: sympathy , compassion , commiseration
ตัวอย่างประโยค: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก