ความว่างเปล่า

ภาษาอังกฤษ


n emptiness
คำอธิบาย: สภาพที่ไม่มีอะไร
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่มีตัวตน , ความโล่ง , ความว่าง , ความไม่มีอะไร
คำที่เกี่ยวข้อง: nothingness
คำตรงข้าม: ความเต็มเปี่ยม
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้ เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า