ความละอายใจ

ภาษาอังกฤษ


n shame
คำอธิบาย: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: abashment , embarrassment , ignominy , mortification , mortification
ตัวอย่างประโยค: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา