ความรู้เชิงปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ


n know-how
คำอธิบาย: ความรู้ความสามารถในการลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆ
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานนี้จะต้องมีความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ
n know-how