ความรู้สึกนึกคิด

ภาษาอังกฤษ


n feeling
ความหมายเหมือนกับ: ความนึกคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: emotion , sentiment
ตัวอย่างประโยค: การที่มนุษย์มองว่าสิ่งใดดีเลวขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เอง