ความรู้

ภาษาอังกฤษ


n knowledge
ความหมายเหมือนกับ: วิชาความรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: information , awareness
ตัวอย่างประโยค: ความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้