ความรุ่งเรือง

ภาษาอังกฤษ


n flame
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความเจริญรุ่งเรือง , ความรุ่งโรจน์
คำที่เกี่ยวข้อง: light , brightness , prosperity , clearness , brilliance
คำตรงข้าม: ความตกต่ำ
ตัวอย่างประโยค: เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
n flame
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความเจริญรุ่งเรือง , ความรุ่งโรจน์
คำที่เกี่ยวข้อง: light , brightness , prosperity , clearness , brilliance
คำตรงข้าม: ความตกต่ำ
ตัวอย่างประโยค: เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา