ความรุนแรง

ภาษาอังกฤษ


n violence
คำอธิบาย: ลักษณะที่มีความร้ายแรงมาก
ตัวอย่างประโยค: ข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐทวีความรุนแรงอย่างมากช่วงปี 2528 จนถึงต้นปี 2532