ความยาวคลื่น

ภาษาอังกฤษ


n wave length
คำอธิบาย: ความยาวระหว่างจุดใดจุดหนึ่งบนคลื่นลูกหนึ่งไปยังจุดในตำแหน่งเดียวกันบนคลื่นลูกถัดไป
ตัวอย่างประโยค: เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ มีความยาวคลื่นไม่เท่ากัน