ความยากจนข้นแค้น

ภาษาอังกฤษ


n poverty
ความหมายเหมือนกับ: ความยากจน , ความยากแค้น , ความแร้นแค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: destitution , penury , indigence
คำตรงข้าม: ความรวย , ความร่ำรวย
ตัวอย่างประโยค: เขาได้พบความยากจนข้นแค้นมามาก สมควรแล้วที่จะได้รับความสบายเสียที