ความมุ่งหมาย

ภาษาอังกฤษ


n goal
ความหมายเหมือนกับ: จุดมุ่งหมาย , เป้าประสงค์ , ความตั้งใจ , ความมุ่งมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: aim , purpose , object
ตัวอย่างประโยค: ความมุ่งหมายอันสูงสุดของการศึกษาคือการให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และสติปัญญา