ความมุ่งมั่น

ภาษาอังกฤษ


n will
ความหมายเหมือนกับ: ความตั้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: intention , determination
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยมีความมุ่งมั่นในการทำวิจัยเพื่อผลงานที่เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top