ความมีน้ำใจ

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: spirit , heart , thoughtfulness
n broad-mindedness
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คำที่เกี่ยวข้อง: generousness
คำตรงข้าม: ความใจแคบ