ความมหัศจรรย์

ภาษาอังกฤษ


n miracle
ความหมายเหมือนกับ: ความอัศจรรย์ , ความแปลกประหลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: marvel , amazement , astonishment , prodigy
ตัวอย่างประโยค: ความมหัศจรรย์ของปราสาทหินเขาพระวิหารก็คล้ายคลึงกับปราสาทหินแหล่งอื่นๆ