ความพ้น

ภาษาอังกฤษ


n release
คำที่เกี่ยวข้อง: deliverance , nirvana , liberty , freedom
n liberation
ความหมายเหมือนกับ: ความหลุดพ้น , นิพพาน
คำที่เกี่ยวข้อง: release , nirvana , deliverance , freedom
n release from human affairs
ความหมายเหมือนกับ: ความหลุดพ้น , พระนิพพาน
คำที่เกี่ยวข้อง: liberation , Nirvana , deliverance , freedom


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top