ความพึงพอใจ

ภาษาอังกฤษ


n contentment
คำอธิบาย: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
ความหมายเหมือนกับ: ความพอใจ , ความชอบใจ , ความสมใจ , ความสมหวัง , ความสมปรารถนา
คำที่เกี่ยวข้อง: satisfaction
คำตรงข้าม: ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด