ความพอดี

ภาษาอังกฤษ


n sufficiency
ความหมายเหมือนกับ: ความพอประมาณ , ความเหมาะสม , ความพอเหมาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: adequacy
ตัวอย่างประโยค: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี