ความพลาดพลั้ง

ภาษาอังกฤษ


n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผิดพลาด , ความบกพร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: faulty , wrong , incorrectness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top