ความพลาดพลั้ง

ภาษาอังกฤษ


n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผิดพลาด , ความบกพร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: faulty , wrong , incorrectness