ความพร้อมเพรียงกัน

ภาษาอังกฤษ


n harmony
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี , การร่วมแรงร่วมใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: esprit de corps , concord , cooperation , rapport
ตัวอย่างประโยค: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ