ความผิดพลาด

ภาษาอังกฤษ


n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผิดพลาด , ความพลาดพลั้ง , ความบกพร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: faulty , wrong , incorrectness
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน