ความปลื้มใจ

ภาษาอังกฤษ


n contentedness
ความหมายเหมือนกับ: ความพอใจ , ความสุขใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: gratification , delight , satisfaction , complacency
n joy
ความหมายเหมือนกับ: อานนท์ , ความเพลิดเพลิน , ความยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: delight , pleasure , happiness , enjoyment
n joy
ความหมายเหมือนกับ: อานันท์ , ความเพลิดเพลิน , ความยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: delight , pleasure , happiness , enjoyment
n happiness
ความหมายเหมือนกับ: ปราโมช , ความบันเทิงใจ , ความหรรษา , ความสำราญ , ความปิติยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: merriment , delight , joy , jubilation , exultation
n delightfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความปลาบปลื้ม , ความปลื้มปิติ
n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความดีใจ , ความปลื้มปีติ
คำที่เกี่ยวข้อง: joy , happiness , pleasure
คำตรงข้าม: ความเสียใจ