ความปกครอง

ภาษาอังกฤษ


n control
ความหมายเหมือนกับ: การปกครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: governing , rule , administration , guardianship
ตัวอย่างประโยค: นายอำเภอมีหน้าที่ดูแลอำเภอที่อยู่ในความปกครอง