ความบันดาลใจ

ภาษาอังกฤษ


n inspiration
ความหมายเหมือนกับ: แรงบันดาลใจ
ตัวอย่างประโยค: งานศิลปะชิ้นนี้เกิดจากความบันดาลใจของศิลปิน