ความน่าจะเป็น

ภาษาอังกฤษ


n probability
คำอธิบาย: สิ่งที่อาจจะเป็น หรือน่าที่จะเป็นเช่นนั้น, สภาพของความเป็นไปได้
ตัวอย่างประโยค: ฟัสซีลอจิกเป็นตรรกศาสตร์ ที่อาศัยทฤษฎีของเซตมาใช้ในการประมาณการค่าของความน่าจะเป็นของความจริง ที่มีลักษณะกำกวมไม่แน่นอนไม่ชัดเจน