ความนึกถึง

ภาษาอังกฤษ


n miss
ความหมายเหมือนกับ: การนึกถึง , ความระลึกถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: regard , consideration