ความทุกข์ร้อน

ภาษาอังกฤษ


n distress
ความหมายเหมือนกับ: ความทุกข์ , ความเดือดร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: worry , anxiety , upset , trouble , grief , agony
คำตรงข้าม: ความสุข , ความยินดี
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาได้ช่วยเหลือชี้แนะผู้มีความทุกข์ร้อนใจให้คลายทุกข์