ความถ่วงจำเพาะ

ภาษาอังกฤษ


n specific gravity
คำอธิบาย: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น
ตัวอย่างประโยค: น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นสารมาตรฐานในการหาความถ่วงจำเพาะ