ความถี่

ภาษาอังกฤษ


n frequency
คำอธิบาย: จำนวนคะแนนในกลุ่มของข้อมูลที่มีสมบัติเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ้นทุกปี
n frequency
คำอธิบาย: จำนวนไซเกิล, การแกว่งกวัด, การสั่นสะเทือนหรือคลื่นใน 1 วินาที เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับมีความถี่ 50 ไซเกิลต่อวินาที, ปัจจุบันใช้ เฮิรตซ์ แทน ไซเกิล
หน่วยนับ: ้เฮิรตซ์
ตัวอย่างประโยค: หน่วยของความถี่ปัจจุบันใช้เฮิรตซ์แทนไซเกิล