ความตึง

ภาษาอังกฤษ


n strictness
ความหมายเหมือนกับ: ความเข้มงวด , ความเคร่งครัด
คำที่เกี่ยวข้อง: tightness , severity
คำตรงข้าม: ความยืดหยุ่น
n tightness
คำที่เกี่ยวข้อง: tautness , stretchability
คำตรงข้าม: ความหย่อน , ความยาน
ตัวอย่างประโยค: ความตึงของกล้ามเนื้อด้วยที่ช่วยดันกะบังคมให้เคลื่อนขึ้นไป