ความตาย

ภาษาอังกฤษ


n death
คำที่เกี่ยวข้อง: demise
n end of life
ความหมายเหมือนกับ: การสิ้นอายุ
คำที่เกี่ยวข้อง: death
n death
ความหมายเหมือนกับ: จุดจบ , อวสาน , การสิ้นสุด , ความหายนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: end , disaster
คำตรงข้าม: การเกิด , กำเนิด
n death
คำที่เกี่ยวข้อง: decease
n death
ความหมายเหมือนกับ: การสิ้นใจ , การดับชีพ , การถึงแก่กรรม
คำตรงข้าม: การเกิด
n death
n death
คำที่เกี่ยวข้อง: lifelessness
n death