ความตกลง

ภาษาอังกฤษ


n agreement
ความหมายเหมือนกับ: การตกลง
คำที่เกี่ยวข้อง: concurrence , accord

คำที่มี "ความตกลง" ในคำ


ทำความตกลง v contract
ความหมายเหมือนกับ: ตกลง , ลงนาม , ลงลายลักษณ์อักษร

การทำความตกลง n contract
ความหมายเหมือนกับ: การตกลง , การรับรอง , การให้คำมั่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top