ความดัง

ภาษาอังกฤษ


n popularity
ความหมายเหมือนกับ: ความมีชื่อเสียง , ความโด่งดัง , ความเด่นดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: fame , renown , celebrity
ตัวอย่างประโยค: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
n loudness
คำที่เกี่ยวข้อง: noise , clamor
คำตรงข้าม: ความค่อย , ความเงียบ , ความสงบ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องตรวจการจะวัดความดังของเสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน