ความซ้ำซ้อน

ภาษาอังกฤษ


n overlap
คำที่เกี่ยวข้อง: coincidence
ตัวอย่างประโยค: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน