ความชื้นสัมพัทธ์

ภาษาอังกฤษ


n relative humidity
คำอธิบาย: อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศเทียบกับมวลของไอน้ำอิ่มตัวเมื่อมีปริมาตรหรืออุณหภูมิเท่ากัน
ตัวอย่างประโยค: อากาศวันนี้มีความชื้นสัมพัทธ์เท่าไหร่