ความชำรุดทรุดโทรม

ภาษาอังกฤษ


n decadence
ความหมายเหมือนกับ: ความทรุดโทรม , ความเสื่อม , การเสื่อมสภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: rotten , deterioration
n dilapidation
ความหมายเหมือนกับ: ความชำรุด
คำที่เกี่ยวข้อง: decay , decline


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top