ความชำรุดทรุดโทรม

ภาษาอังกฤษ


n decadence
ความหมายเหมือนกับ: ความทรุดโทรม , ความเสื่อม , การเสื่อมสภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: rotten , deterioration
n dilapidation
ความหมายเหมือนกับ: ความชำรุด
คำที่เกี่ยวข้อง: decay , decline