ความฉลาด

ภาษาอังกฤษ


n wisdom
ความหมายเหมือนกับ: ปัญญา , ภูรี
คำที่เกี่ยวข้อง: intellect , intelligence
n cleverness
ความหมายเหมือนกับ: ความรู้ , ความเข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: intelligence
n intuition
ความหมายเหมือนกับ: ความหลักแหลม
คำที่เกี่ยวข้อง: comprehension , sagacity , comprehensive wisdom
n intelligence
ความหมายเหมือนกับ: ปัญญา , ความรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: wisdom
n resourcefulness
ความหมายเหมือนกับ: เชาวน์ไว , ความเฉลียวฉลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: sagacity , astuteness , cleverness , adroitness
n cleverness
ความหมายเหมือนกับ: ความหลักแหลม , ความเฉลียวฉลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: intelligence , ingeniousness , shrewdness
คำตรงข้าม: ความโง่ , ความเขลา
n cleverness
ความหมายเหมือนกับ: ความหลักแหลม , ความฉลาดเฉลียว
คำที่เกี่ยวข้อง: ingeniousness , intelligence
คำตรงข้าม: ความโง่ , ความเขลา