ความจำนง

ภาษาอังกฤษ


n aim
ความหมายเหมือนกับ: ความประสงค์ , ความต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: wish , desire , purpose , intention
ตัวอย่างประโยค: มีนักศึกษายื่นความจำนงฝึกงานอยู่ 3 คน