ความจริงอันเป็นที่สุด

ภาษาอังกฤษ


n ultimate truth
ความหมายเหมือนกับ: ประโยชน์อย่างยิ่ง , เนื้อความอย่างยิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: perfection , perfect truth , highest truth , absolute truth , highest gain