ความคิดเห็น

ภาษาอังกฤษ


n opinion
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: view , sentiment
ตัวอย่างประโยค: ในการประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น

คำที่มี "ความคิดเห็น" ในคำ


การแสดงความคิดเห็น n opinion
ความหมายเหมือนกับ: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , การเสนอความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

หยั่งความคิดเห็น v sound out
ความหมายเหมือนกับ: หยั่งเสียง , ซาวเสียง
ตัวอย่างประโยค: ที่ผมลองสอบถามพวกคุณก็เพื่อหยั่งความคิดเห็นเท่านั้นล่ะ

แสดงความคิดเห็น v voice/give one´s opinion
ความหมายเหมือนกับ: ให้ความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทัพ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์

การระดมความคิดเห็น n brainstorming
ความหมายเหมือนกับ: การระดมความเห็น

ระดมความคิดเห็น v brainstorm
ความหมายเหมือนกับ: ระดมความคิด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น n opinion
ความหมายเหมือนกับ: การเสนอความคิดเห็น

การเสนอความคิดเห็น n opinion
ความหมายเหมือนกับ: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ให้ความคิดเห็น v voice/give one´s opinion

ออกความคิดเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: แสดงความเห็น , เสนอความเห็น

ออกความคิดเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: แสดงความเห็น , เสนอความเห็นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top