ความคิดสร้างสรรค์

ภาษาอังกฤษ


n creativity
คำอธิบาย: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ