ความคิด

ภาษาอังกฤษ


n though
ความหมายเหมือนกับ: ความนึกคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: idea , notion
ตัวอย่างประโยค: คำตอบที่แท้จริงได้เรียบเรียงและกลั่นกลองออกมาจากความคิด