ความควบคุมดูแล

ภาษาอังกฤษ


n supervision
ความหมายเหมือนกับ: ความดูแล , ความกำกับดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: superintendent
ตัวอย่างประโยค: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา